۱۳۷۲
در بیست و سوم تیرماه١٣٧٢بنیانگذاری سازمان جوانان اسپرانتودان ایران (اسپرانتو جوان) با نام اختصاری IREJO توسط محمدرضا ترابی، عباس باغستانی، جمشید احمدی و عبدالله حکیم‌نژاد.  تقاضای عضویت سازمان جوانان اسپرانتودان ایران در سازمان جهانی جوانان اسپرانتودان TEJO انتشار گاه‌نامه‌ی IREJO از تیرماه. برگزاری کلاس‌های اسپرانتو در دانشگاه تبریز توسط عبدالله حکیم‌نژاد پاییز.

منبع : Esperanto اسپرانتو: زبان دوم برای همهگاهشمار جنبش اسپرانتو در ایران از ۱۳۷۲ تا ۱۳۸۲
برچسب ها : اسپرانتو ,اسپرانتودان ,جوانان ,سازمان ,جوانان اسپرانتودان ,اسپرانتودان ایران ,سازمان جوانان ,جوانان اسپرانتودان ایران ,سازمان جوانان اسپران